(รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ) เกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 : วันที่ 8-9 มกราคม 2563 และ เอกสารประกอบการอบรมLINK