(ตัวชีวัดและเกณฑ์) การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557LINK