เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ.

QA02สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้ำที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดกำรศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๘) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง สมศ. โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินซ้ำสำหรับสถานศึกษาในรอบสามนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เท่านั้น

Title File Type Download
เอกสารเพิ่มเติม (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการประกันคุณภาพภายใน
Access: For EveryOne
PDF 4304
(เอกสาร) การปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Access: For EveryOne
PDF 19491
(แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น) ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ พ.ศ 2559-2563
Access: For EveryOne
PDF 1176
(ตารางผู้รับผิดชอบ) ตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปีการศึกษา 2556
Access: For EveryOne
PDF 250
(รายงาน) การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
Access: For EveryOne
PDF 1137
(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินระดับอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
Access: For EveryOne
PDF 7048
(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ระดับอุดมศึกษา
Access: For EveryOne
PDF 1095
(ตารางเชื่อมโยง) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สกอ. , สมศ. และ ก.พ.ร. ประจำปรการศึกษา พ.ศ. 2556
Access: For EveryOne
PDF 512
(คู่มือ) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) พฤศจิกายน 2554
Access: For EveryOne
PDF 1554