เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา UKM

 

ภูมิหลัง : การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการในการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่หลายๆ แห่ง เช่น ตัวบุคคลหรือเอกสาร แล้วนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการและจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้น และเกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้รู้แล้วนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทำให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้เป็นทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) และสามารถเพิ่มสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด
            UKM (University Knowledge Management Network) เป็นเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเอง (Self-organize) ด้วยความสมัครใจ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ภายใต้การรวมตัวของ 5 มหาวิทยาลัย กับ 1 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ต่อมาในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2548 ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
            ช่วงระยะเวลามากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ.2548 – พ.ศ.2554) ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยมาแล้ว 2 ฉบับ และมีการจัดเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้นนับถึงเดือนกรกฎาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การจัดการความรู้ระหว่างสถาบันของสมาชิกเครือข่าย มีการแสวงหา ศึกษาและเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ร่วมปรึกษาหารือและจัดทำแผนงาน โครงการศึกษาวิจัย จัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดทำฐานข้อมูลและวิธีการต่างๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสมาชิก ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถาบันการศึกษา ชุมชนและสังคมของประเทศ
            การดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (MOU) กำหนดให้มีขึ้นในทุกๆ 3 ปี ซึ่งในปี 2554 เป็นปีสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงใน ฉบับที่ 2 และได้ดำเนินการให้มีการการลงนามใน MOU ฉบับที่ 3 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 โดยในการลงนามในครั้งนี้มีสถาบันเครือข่ายร่วมลงนาม 6 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยนเรศวรicon-pdf  แผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (พ.ส.๒๕๕๕-๒๕๕๘)