เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง C-IQA

ภารกิจของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง C-IQA
            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่าย C – เชิงประเด็น ในเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคณะทำงานระดับพื้นที่ ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของคณาจารย์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง สร้างความรู้ความเข้าใจ ขยายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างศักยภาพองค์กร โดยให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งสำหรับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
            มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบทบาทหน้าที่เป็นสถาบันแม่ข่าย เป็นแกนกลางเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง “เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง” ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเครือข่าย 16 สถาบัน ประกอบด้วย
            1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
            2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
            3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
            4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
            5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
            6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
            7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
            8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
            9. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
            10. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
            11. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
            12. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
            13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
            14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
            15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท

            16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

            26 สิงหาคม 2557 โดยสมาชิกเครือข่ายฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง” ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม คือวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล การขยายความร่วมมือการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต นักศึกษา
            2. ให้สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือในการทำกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและร่วมกันสร้างองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ในการจัดการเรียนการสอนและทรัพยากรมนุษย์
            3. ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
            4. สมาชิกเครือข่ายฯ ตกลงที่จะสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีมาตรการดังนี้
                 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

                 4.2 สนับสนุนการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละสถาบันและกระจาย ความรับผิดชอบไปสู่ระดับบุคลากร นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
                 4.3 พัฒนาความร่วมมือและความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อสะท้อนคุณภาพ และผลผลิตทางการศึกษาตามตัวชี้วัด ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
            5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในเครือข่ายให้ความร่วมมือและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เครือข่ายจัดขึ้น โดยมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละสถาบันในเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานและการบริหารจัดการระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ
            6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการกิจกรรมใดๆ หากได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดไม่เพียงพอ ขอให้สมาชิกเครือข่ายฯ รับผิดชอบในส่วนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ในสังกัดของตน
            7. สมาชิกเครือข่ายฯ หารือร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายฯ ทั้งนี้ สมาชิกเครือข่ายฯ จะร่วมกันกำหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ
            8. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดขึ้นจำนวน 16 ฉบับ โดยมีข้อความตรงกันทุกประการ และลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าองค์กรของสมาชิกเครือข่ายฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่มีการลงนาม