UI GreenMetric Ranking

มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับที่ 112 มหาวิทยาลัยโลก จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และ ติดอันดับ 4 จาก 22 มหาวิทยาลัยไทย “ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI GreenMetric World University Ranking” จากการประกาศผล เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยเป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ผลการจัดอันดับของ UI GreenMetric University ได้ประกาศผลมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกทั้งสิ้น 516 อันดับ และมีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลกถึง 22 สถาบัน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016