UI GreenMetric Ranking

มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับที่ 151 มหาวิทยาลัยโลก จาก 780 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และ ติดอันดับ 5 จาก 37 มหาวิทยาลัยไทย “ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI GreenMetric World University Ranking” จากการประกาศผลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 โดย University of Indonesia (UI) โดยได้คะแนนรวมที่ 6,425 คะแนน

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://greenmetric.ui.ac.id/country-list2019/?country=Thailand
63-UI-RankUI GreenMetric World University Ranking เป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ผลการจัดอันดับของ UI GreenMetric University ได้ประกาศผลมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกทั้งสิ้น 516 อันดับ และมีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลกถึง 22 สถาบัน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%
Screen Shot 2563-01-13 at 15.18.49