(สรุปประเด็นถาม-ตอบ) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การประเมินของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 25 เมษายน 2562LINK